Archieven

Verslag ledenvergadering 13 maart 2015

Ongeveer 30 mensen waren aanwezig op deze vergadering waarin we toch op de valreep nog twee nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen.

Janet( Voorzitter)en Aad(notulist)zijn op deze bijeenkomst afgetreden.

Als nieuwe bestuursleden zijn Frouk Vast en Grieta Remminga gekomen.

Het bestuur bestaat nu uit Richard Geerts-ma (interim voorzitter)en Sieta Prins Pen-ningmeesteres, Frouk Vast (secretaresse) Grieta Remminga (bestuurslid).

Namens de sjoelclub deed Ellie Buist ver-slag, en Alberdina deed verslag over de toneelclub, Debbie deed verslag van de vrouwen vereniging.

Rob doet verslag van de veranderingen in het dorpshuis en dat betekent dat ook door de leden wat gedaan moet worden, hou je van schilderen dan kun je in het dorpshuis aan de slag.

Ook de leden van “WW erbij” hebben ver-teld over de bermen, waar straks bloemen zullen groeien.

Sterrit 29 mei a.s. om 19.00 uur

Op 29 mei a.s. om 19.00 uur vertrek vanaf ons dorpshuis.

Puzzelen en een toertochtje door ons mooie platte land.

Koffie en koek na afloop, of een borrel.

GEWOON DOEN!

NLdoet 21 maart; doe ook mee!

De voorbereidingen voor NLdoet zijn alweer begonnen.

Op zaterdag 21 maart vanaf 10.00 uur tot ca. 14.00 uur gaan we klussen in en rond het dorpshuis.

Klussen zijn o.a. werken in de tuin, wilgen knotten, dorpshuis schoonmaken, speeltuin nakijken en zo nodig herstellen en dakgoten nalopen.

Naast deze inspanningen zullen we ook voor ontspanning zorgen. Dit jaar entertainen we op en rond de jeu de boules baan. Uiteraard wordt ook voor vermaak voor de kinderen gezorgd. Rond het middaguur eten we gezamenlijk.

Kortom; genoeg te doen. We zien je graag!

Ledenvergadering 13 maart met beeldpresentatie

De jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 13 maart 2015 vanaf 20.00 uur in ons dorpshuis. De agenda, de notulen van het vorige jaar en het financieel overzicht 2014 worden ter plaatse uitgereikt aan de leden. Indien gewenst kun je deze vooraf opvragen bij secretaris@westerwijtwerd.info

De agenda is vooralsnog als volgt samengesteld:

Opening

Ingekomen stukken en mededelingen

Notulen ledenvergadering 7 maart 2014

Reglementen en Algemene Voorwaarden

Financieel verslag van de penningmeester Verslag en benoeming van de kascommissie

Beheerdersvergoeding (verantwoording en jaarlijkse evaluatie) Jaarverslag van de dorpsvereniging, subverenigingen en commissies

Evaluatie activiteiten

Bestuursverkiezingen

Rondvraag

Sluiting

Vervanging 2 schoorstenen op dorpshuis

Voor de vervanging van de twee bouwvallige schoorstenen op het dorpshuis door nieuwe (prefab) exemplaren met een kap werd subsidie toegezegd die in het voorjaar wordt uitbetaald. De werkzaamheden zullen na ontvangst van het geld door “de Timmerstee” uit Middelstum worden uitgevoerd.

Rob de Groot, bouwcoördinator ad interim

Verslag Nieuwjaarsvisite

De traditionele Nieuwjaarsvisite was weer ouderwets gezellig.
Eerst even handen schudden. Beetje bijpraten hoe we de feestdagen hadden beleeft.
Daarna nam Alberdina het afgelopen jaar met ons door in woord en beeld.
Nu Alberdina ons geheugen had opgefrist konden we aan de slag met de quiz.Dit werd een mengelmoes tussen triviant en ren je rot. Goed voor lichaam en geest dus.
De winnaars kregen een wadlooptocht aangeboden. De verliezers trouwens ook.
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.
En het bleef nog lang onrustig in WWW.

Verslag carbid schieten

2014 is zoals voorgaande jaren knallend afgesloten met carbid schieten. Het was gezellig en de melkbussen donderden over de weilanden. Het dorpshuis werd goed bezocht en met oliebollen en een drankje werd het oude jaar uitgeluid.

Brug

Zoals jullie in Rob's artikel in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, is er nogal wat te doen (geweest) om onze brug. Rob heeft veel dingen al verteld maar ik heb daar nog wat aan toe te voegen.

Zoals gezegd, gaat het waterschap de brug vervangen om die aan de gemeente over te doen. Daarvoor willen ze hem breder en zwaarder maken, nadrukkelijk alleen voor landbouwverkeer en gemeenteverkeer zoals een vuilniswagen, niet voor vrachtverkeer.

Toekomst dorpsvereniging onzeker

Inmiddels heeft het bestuur dit jaar twee keer vergaderd. Besproken zijn onder andere de komende activiteiten, de voorbereiding voor de jaarvergadering, de financiële positie van de dorpsvereniging en de bestuurssamenstelling. Dit laatste baart ons zorgen! Het huidige bestuur bestaat uit vier personen waarvan twee in maart zullen aftreden. Om een statutair bestuur te kunnen vormen zijn minimaal drie personen nodig. In de afgelopen periode zijn meerdere leden benaderd voor een bestuursfunctie. Echter, tot nu zonder resultaat. Het niet kunnen vormen van een statutair bestuur betekent ontbinding van de dorpsvereniging. Gezien de huidige activiteiten binnen onze dorpsvereniging vindt het bestuur dit een zeer ongewenst vooruitzicht. Daarom vragen we je om te overwegen om als lid van het bestuur toe te treden. Wellicht heb je al eens deel uitgemaakt van het bestuur (ons dorp is immers klein), laat dit geen argument zijn om niet te reageren. Meer info of opgave bij:

Foto's Sinterklaas en Sint Maarten

De foto's van Sint Maarten en Sinterklaas zijn online.
Mocht u graag meer foto's willen zien stuurt u me dan een mail: deborahbruins@hotmail.com

Uw mailbox komt dan niet vol. U kunt in mijn 'cloud' kijken en foto's downloaden.