Archieven

Verslag Burendag 25 september

Rond tien uur zijn we begonnen aan de burendag, uiteraard eerst met koffie. Deze dag is mede op initiatief van het Oranje Fonds georganiseerd. Om de saamhorigheid binnen buurten of gemeenschappen te bevorderen, is een geldbedrag beschikbaar gesteld om gezamenlijke activiteiten te kunnen organiseren. In ons geval een bedrag van €500!!

Verslag Aquazoo Leeuwarden

Op woensdag 19 oktober zijn we met een groep van 20 mensen (kinderen en begeleiders) naar Aquazoo in Leeuwarden geweest. We vertrok-ken om 09.00 uur gezamenlijk vanaf het dorpshuis met heel veel regen onderweg. Gelukkig was het droog toen wij aankwamen bij Aquazoo. Er waren heel veel dieren te zien (zie http://www.westerwijtwerd.info/fgallery/38 ). Om 12.00 uur hadden we afgesproken om even te lunchen met elkaar (het regende toen weer even flink) en vervolgens nog weer naar buiten, lekker spelen in de speeltuin en/of nog even verder op zoek naar de dieren. We hebben een hele geslaagde dag gehad met elkaar!

Oproep Sjoelclub

Oproep Sjoelclub Op 16 september is het nieuwe seizoen voor de sjoelclub begonnen. Graag zouden wij er nog wat leden bij willen hebben omdat de sjoelclub langzaam aan toch wat in ledenaantal terug loopt door diverse redenen. Het seizoen loopt van september tot en met april. Eén maal in de drie weken komen we op een vrijdagavond bij elkaar. De contributie is laag en daarvoor krijgen we op de laatste avond in April ook nog een vleesprijs mee naar huis. Voelt u zich aangesproken, kom gerust eens langs op één van de avonden. De data vind u in de nieuwsbrief of u kunt zich opgeven bij Elly Buist. Het bestuur van Sjoelclub “de Brik”.

Aan alle leden v. onze dorpsveren.

Vanuit het bestuur en enkele leden is het idee ontstaan om het dorpshuis op gezette tijden open te stellen, zodat dorpsgenoten en ander betrokken leden elkaar kunnen ontmoeten, on-der het genot van een consumptie. Om dit te kunnen realiseren is het echter nodig om de bar te bemensen. Het bestuur roept dan ook vrijwilligers op die dit willen en kunnen. Voor-waarde is dan wel dat de vrijwilliger een korte cursus van ongeveer twee uur volgt. Deze cursus wordt gegeven in het dorpshuis. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het bestuur.

Oud en Nieuw

Tijdens de jaarwisseling houden we dit jaar “open dorpshuis” van 16.00 – 18.00 uur. Hapjes en de eerste twee consumpties zijn gratis. Op de parkeerplaats zal met carbid geschoten worden.
Op 6 januari vindt dan de traditionele “nieuwjaarsvisite” plaats. Ook dit jaar zal er weer een bingo georganiseerd worden. Wij hopen dat bij beide gelegenheden veel leden van de gelegenheid gebruik zullen maken om elkaar te ontmoeten.

Van het Bestuur ............ (November 2011)

Op dit moment bestaat het be-stuur uit 5 leden waar we vroeger altijd 7 leden hadden. Tijdens de aanstaande ledenver-gadering zijn drie bestuursle-den aftredend waarvan in ieder geval twee niet herkiesbaar zijn. Dit betekent dat we nog 2 of 3 bestuursleden hebben. Het zal duidelijk zijn dat we dringend nieuwe bestuursleden nodig hebben. Met te weinig bestuursleden is het bestuurs-werk niet te doen. Dit zal gevolgen hebben voor het verenigingsleven.
Het is belangrijk werk:

- Belangen van het dorp behartigen
- Activiteiten organiseren
- Een nieuwsbrief uitbrengen
- Dorpshuis beheren
 

Het bestuurswerk is niet moeilijk of tijdrovend: Eén maal per maand een vergadering van maximaal 2 uur,

Restauratie van de Pomptil - Chronologisch overzicht van de besluitvorming

Het pdf-bestand in de bijlage bevat het chronologisch overzicht van het besluitvormingsproces zoals dat door de wethouder J. Stoel aan de dorpsvereniging is verstuurd.

Het leukste speelterrein van Middelstum

Jeu de boule of pétanque

Degenen die wel eens in Frankrijk geweest zijn, kennen het wel: Oude en jonge Fransen die op een warme zondagmiddag op het plein midden in het dorp zich vermaken met het gooien van metalen ballen. Ondanks dat het een mooi en spannend spel kan zijn, is het toch vooral de gezel-ligheid die opvalt: Al kletsend worden de ballen gegooid, op een bankje wordt de meegebrachte wijn gedron-ken. Dit beeld hadden wij voor ogen toen we in 2010 op een viertal zondagavonden bij het dorpshuis Pétanque wilden spelen (dit is de officiële naam van het spel dat in Nederland bekend is als “Jeu de boule”). Door het slechte weer is het toen niet doorgegaan. Dit jaar zijn wij gewoon begonnen met spelen. Eerst tegen-over het Pastoriepad en later bij het dorpshuis. Ondertussen zijn we met een groep van 6-8 mensen. Het mooie aan het spel is dat je het met heel veel kunt spelen. Als deze nieuwsbrief verschijnt zal het weer het waarschijnlijk niet meer toelaten om het spel te spelen.

Sjoelen voor de jeugd

Op donderdag 20 oktober om 14.00 uur kunnen de kinderen en de tieners weer sjoelen in het dorpshuis